Podsumowanie

 

I etap projektu METEO-RISK został zrealizowany w okresie od 1 października 2011 r. do 31 maja 2014 r., czyli okres jego realizacji objął 32 miesiące. W ramach I etapu (podstawowego) projektu Meteo-Risk zostały zrealizowane następujące zadania:


Zadanie 1: Zakup i uruchomienie infrastruktury platformy informatycznej (1.10.2011 –31.05.2014) zadanie obejmowało następujące, podstawowe działania:
• zakup systemu komputerowego, • zakup oprogramowania systemowego i narzędziowego, • instalację i konfigurację systemu komputerowego, • testowanie funkcjonalne i wydajnościowe.
Zadanie 2: Implementacja modeli prognozowania numerycznego o wysokiej rozdzielczości przestrzennej oraz o charakterze probabilistycznym wraz z opracowanymi metodologiami (1.10.2011 – 31.05.2014)

Prace prowadzone w ramach tego zadania obejmowały przede wszystkim praktyczne aspekty implementacji modeli numerycznych o dużej rozdzielczości przestrzennej konsorcjów ALADIN i COSMO oraz dwu-modelowej prognozy wiązkowej ALADIN-COSMO w nowym środowisku informatycznym IMGW-PIB, powstałym w wyniku realizacji zadania 1 niniejszego projektu.

Zadanie 3: Promocja projektu i jego wyników (1.11.2011 – 31.05.2014)

Zadanie 4: Szkolenia (1.01.2012 – 31.05.2014)

Zadanie 5: Zarządzanie projektem (1.10.2011 – 31.05.2014)

Zadania etapu II (rozszerzonego) projektu Meteo-Risk


Zadanie 1: Rozwój sieci urządzeń pomiarowych, z których dane będą asymilowane do modeli prognozowania numerycznego pogody

Zadanie 1.1: Upgrade radaru meteorologicznego w Rzeszowie do technologii podwójnej polaryzacji. Celem podzadania jest modernizacja radaru metrologicznego w Rzeszowie do funkcjonalności podwójnej polaryzacji.

Zadanie 1.2: Dostawa, zakup i instalacja 4 czujników typu TL S200, masztu o wysokości 10 m i doprowadzenie niezbędnej infrastruktury oraz przeprowadzenie testów FAT wraz z instruktażem. Celem podzadania jest upgrade systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN do najnowszej wersji.

Zadanie 1.3: Modernizacja systemów radiosondażowych na trzech stacjach pomiarów aerologicznych.
Celem podzadania jest modernizacja zainstalowanych w 2005 roku, na trzech stacjach aerologicznych IMGW-PIB, systemów radiosondażowych DigiCORA MW21 firmy Vaisala do poziomu MW41umożliwiającego wykonywanie pomiarów najnowocześniejszą radiosondą Vaisala RS41SG
Zadanie 1.4: Zakup części do budowy automatycznych stacji meteorologicznych, ich budowa, instalacja i uruchomienie.

Zadanie 1.5: Zakup, instalacja i uruchomienie deszczomierzy wagowych.

Zadanie 1.6: Morski system pomiarowo-prognostyczny wspomagający prognozy na obszary morskie i nadbrzeżne.
Celem podzadania jest dostarczani wiarygodnych danych pomiarowych stanu atmosfery z obszarów morskich dla zwiększenia sprawdzalności prognoz meteorologicznych i hydrologicznych dla obszarów morskich i nadmorskich, jak również obszarów znajdujących się w zlewniach rzek przymorza.
Zadanie 2.: Rozwój infrastruktury teleinformatycznej systemu METEO-RISK

Zadanie 2.1: Zapewnienie niezbędnej funkcjonalności umożliwiającej obsługę danych i meta danych wytwarzanych w procesie modelowania numerycznego przez Centralną Bazę Danych wykorzystywaną w IMGW-PIB jako centralne repozytorium danych oraz zapewnienie prezentacji wyników modelowania i pomiarów w środowisku GIS wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej.
Celem podzadania jest uzupełnienie funkcjonalności Centralnej Bazy Danych o moduły umożliwiające obsługę wyników modelowania numerycznego w postaci danych cyfrowych w środowisku przestrzennym. Poprzez wyniki modelowania rozumiane są dane i metadane w seriach prognoz numerycznych. Zostanie również zapewniona prezentacja danych wyników modelowania oraz danych pomiarowych jako warstw w postaci graficznej oraz za pośrednictwem usług w środowisku GIS z wykorzystaniem standardów OGC. Warstwy dostępne będą dla wybranych stanowisk w IMGW z „grubego” klienta oraz jako prezentacja z wykorzystaniem strony WWW. Zostanie zapewnione również korelacja z zadaniami dotyczącymi radaru meteorologicznego, systemu wykrywania i lokalizacji wyładowań meteorologicznych i modyfikacji systemów radiosondażowych w których zakresie zostaną dostarczone dane pomiarowe i prognostyczne i zostaną one zintegrowane z Centralną Bazą Danych.
Zadanie 2.2: Systemy informatyczne do wizualizacji i preanalizy wyników modeli numerycznych
Wyniki numerycznych modeli prognoz pogody, których poprawa efektywności była realizowana w ramach projektu Meteo-Risk, są bardzo ważnym narzędziem warsztatu pracy współczesnego synoptyka meteorologa. Krytyczna analiza wyników modeli numerycznych przeprowadzona przez wykwalifikowanych synoptyków meteorologów jest bardzo ważnym etapem opracowywania prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych.
Zadanie 3.: Opracowanie i wdrożenie narzędzi efektywnej interpretacji wyników modelu COSMO

Zadanie 3.1: Aplikacyjne wykorzystanie wyników modelu COSMO
• specjalistyczna aplikacja dla zespołów terenowych Państwowej Straży Pożarnej udostępniająca aktualną sytuację hydrologiczno-meteorologiczną, • opracowanie metodyki oraz wykonanie aplikacji do łączenia prognoz opadu z nowcastingu radarowego (model INCA/SCENE) i numerycznego modelu meteorologicznego (COSMO), • opracowanie metodyki oraz wykonanie procedur do generowania prognoz wiązkowych w ramach nowcastingu opadów modelem INCA/SCENE, • pogodowe, tematyczne aplikacje mobilne, • specjalistyczny moduł aplikacyjny do obserwacji meteorologicznych i hydrologicznych, prowadzonych przez użytkowników telefonów komórkowych. • rozbudowa Systemu Zbierania Danych ze Stacji Synoptycznych o moduły wsparcia obserwacji i zaawansowanej weryfikacji danych pomiarowych.
Zadanie 3.2: Utworzenie i wyposażenie centrów osłony hydrologicznej wykorzystujących wyniki modelu COSMO
Głównym celem podzadania jest opracowanie i wdrożenie narzędzi kontroli i podniesienie jakości prognoz numerycznych oraz ich efektywnej interpretacji poprzez utworzenie i wyposażenie centrów osłony hydrologicznej IMGW–PIB. Celem szczegółowym jest implementacja metod wykorzystania wyników modeli numerycznych wraz z systemami wizualizacji i prezentacji przestrzennych na potrzeby centrów osłony hydrologicznej.
Zadanie 3.3: Zakup i instalacja automatycznych urządzeń do poboru i analizy prób w profilach ujściowych Wisły i Odry dla potrzeb weryfikacji modelowania jakości modelu COSMO
Celem zadania jest stworzenie bazy danych skompilowanej z modelem COSMO, zawierającej obserwacje dotyczące stężeń i ładunków związków biogennych na profilach ujściowych zlewni rzeki Wisły (Tczew) oraz w ujściowym odcinku zlewni Odry (Szczecin).
Zadanie 4.: Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Ciągłością Działania Platformy METEO-RISK
W ramach prowadzonych prac opracowany zostanie Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Ciągłością Działania Platformy METEO-RISK. Celem budowy systemu zarządzania ciągłością działania platformy METEO-RISK jest zapewnienie jej funkcjonowania na odpowiednim poziomie jakości w sytuacjach występowania zagrożeń oraz zintegrowanie informacyjno – organizacyjne z IMGW-PIB. Zakłócenie działania platformy uniemożliwiałoby wykonywanie jej podstawowych funkcji, to jest gromadzenia danych do modeli prognoz, przygotowywania i udostępniania prognoz oraz zarządzania całością systemu.
Zadanie 5.: Zarządzanie i promocja rozszerzonego projektu

Finansowanie projektu

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO


PRIORYTET: III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska


DZIAŁANIE: 3.2: Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

koszt realizacji etapu I (podstawowy) – 11 490 000 PLN

koszt realizacji etapu II (rozszerzony) – 35 570 371 PLN

nr POIS.03.02.00-00-001/11-00 w ramach działania 3.2 Zapobieganie oraz ograniczanie skutków zagrożeń priorytetu III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Trwałość wyników projektu utrzymana jest w okresie 01.01.2016- 01.01.2021